Kritická infrastruktura

Kritickou infrastrukturu tvoří prvky nebo systémy prvků (stavby, zařízení, prostředkyKritickou infrastrukturu tvoří prvky nebo systémy prvků (stavby, zařízení, prostředkynebo veřejná infrastruktura) a jejich provozovatelé. 

Narušení funkce by mělo závažný dopadna bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob neboekonomiku státu.

Průřezová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury:
 1.   hledisko zdravotního postižení osob
 2. hledisko ekonomických ztrát
 3. hledisko omezení poskytování základních služeb obyvatelstvu
Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury:
 • specifikace technických a provozních hodnot a rozsahu dopadu narušení jejich funkce

Prvky kritické infrastruktury určují ministerstva a ústřední správní úřady. Jejich provozovateléPrvky kritické infrastruktury určují ministerstva a ústřední správní úřady. Jejich provozovatelék ochraně a zabezpečení činnosti za krizových stavů zpracovávají „Plán krizové připravenostisubjektu kritické infrastruktury“. Plní-li současně opatření vyplývající z krizových plánů,potom do tohoto plánu zahrnou i zabezpečení uložených úkolů.

Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou stanovena Nařízením vlády č.Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou stanovena Nařízením vlády č.432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.

Významnou roli v oblasti krizového řízení na úrovni obcí, obcí s rozšířenou působností a
kraje sehrává místní kritická infrastruktura:
 • přenosová a distribuční soustava elektrické energie, zemního plynu
 • prodejny pohonných hmot
 • zásobování pitnou vodou
 • rostlinná, živočišná a potravinářská výroba
 • zdravotnictví
 • silniční a železniční doprava
 • komunikační a informační systémy
 • poskytování služeb v bankovnictví a pojišťovnictví
 • nouzové služby, zejména integrovaný záchranný systém
 • zajištění výkonu stání správy za krizových situací
+420 775 490 771
info@alwfirm.cz