VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VIRTUÁLNÍHO A DEDIKOVANÉHO SERVERU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VIRTUÁLNÍHO A DEDIKOVANÉHO SERVERU

 

Poskytovatel:
ALW Firm s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 – Michle

IČ: 06586848

Spisová značka: C 284896 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen Poskytovatel)

 I. Úvodní ustanovení 

Všeobecné obchodní podmínky upravují poskytování služeb pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků připojených k síti Internet pro provoz aplikací a doménových jmen prostřednictvím služby virtuálního a dedikovaného serveru.

 II. Smluvní strany

Poskytovatel. 

Objednavatel/Uživatel: každá fyzická osoba nebo subjekt, který uzavře s Poskytovatelem písemně nebo elektronicky smlouvu o poskytování služeb virtuálního nebo dedikovaného serveru.
(společně dále jen "Smluvní strany") 

III. Výklad základních pojmů 

 1. Virtuální server – vymezený (virtuální) server provozovaný na fyzickém zařízení (serveru), na kterém je zároveň provozováno více virtuálních serverů pro více uživatelů. 
 1. Dedikovaný server – fyzické zařízení (server) vyhrazené pro potřeby Uživatele se stanovenými vlastnostmi a rozsahem služeb zabezpečovaných infrastrukturou Poskytovatele. 
 1. Uživatel/Objednavatel služby, kterému byla služba Poskytovatelem řádně zřízena dle platných pravidel poskytování služby zveřejněných na www prezentaci Poskytovatele www.alwfirm.cz, nebo zřízena prozatímně za účelem otestování. 
 1. Server - počítač trvale připojený k síti Internet, který je připraven pro provoz aplikací slučitelných s konfigurací serveru (tzn. v prostředí operačního systému serveru, instalovaných služeb apod.) a prostřednictvím jehož prostředků je služba poskytována. 
 1. Vlastnostmi služby se rozumí smlouvou stanovené provozní nebo kvalitativní podmínky poskytování služby (např. výkon procesorů, diskový prostor, velikost paměti apod.). 

IV. Předmět a všeobecná ustanovení 

 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování služeb virtuálního nebo dedikovaného serveru. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách se řídí ustanovením občanského zákoníku a navazujících předpisů. 
 1. Dnem řádného zřízení služby je den podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Doba prozatímního zřízení služby za účelem otestování je, není-li uvedeno jinak, doba ode dne objednání služby do dne zřízení služby.

 2. Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednavatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Uživatelem. Uživatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů včetně r.č. případně č. OP pro účely zajištění provozu objednané služby. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V. Specifikace služeb 

 1. Vlastnosti a rozsah služeb se řídí ustanovením smlouvy. V případě, že není specifikace služeb ve smlouvě stanovena, řídí se vlastnosti a rozsah služeb aktuální nabídkou Poskytovatele. 
 1. Službou pronájmu virtuálního serveru poskytuje Poskytovatel Uživateli možnost využití části výpočetních prostředků fyzického serveru se stanovenými vlastnostmi a rozsahem služeb zabezpečovaných infrastrukturou Poskytovatele. Vlastnosti jsou stanoveny z části jako vyhrazené pro potřebu Uživatele (výkon procesoru, diskový prostor, velikost paměti, atd.) a zčásti jako sdílené (počty diskových operací, síťový provoz apod.), která využívá Poskytovatel k provozu svých služeb.

 VI. Práva a povinnosti objednatele/uživatele 

 1. Objednavatel na základě uzavření smlouvy a následném zřízení služby získává právo na využívání služby v rozsahu dle specifikace služeb. V případě, že se Smluvní strany dohodnou na testovacím provozu do doby uzavření smlouvy, získává Objednavatel toto právo v rozsahu stanoveném Poskytovatelem. 
 1. Uživatel se zavazuje za poskytnuté služby platit Poskytovateli řádně a včas smluvenou cenu. 
 1. Uživatel může využívat poskytnuté služby v rozsahu stanoveném smlouvou bez omezení. Při využívání sdílených vlastností a služeb infrastruktury Poskytovatele je možnost využití Uživatele limitována mírou využití těchto prostředků ostatními uživateli. 
 1. Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, třetích stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních uživatelů při využívání sdílených prostředků. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby. 
 1. Uživatel nesmí zřídit WWW stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení, či zrušení veškerých služeb poskytovaných Uživateli. 
 1. Objednavatel je povinen uvést při sjednání služby pravdivě své kontaktní údaje a fakturační údaje pro účel uzavření smlouvy a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální. Odpovědnost za případné škody vzniklé z uvedení nepravdivých údajů či neoznámení změn nese Uživatel. 
 1. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. 
 1. V případě zjištění závady v provozu služby Uživatelem, uplatní Uživatel reklamaci služby neprodleně po zjištění Poskytovateli telefonicky nebo emailem na podporu: tel.: +420 703 33 77 55 dosažitelná 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 1. Uživatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá třetím stranám a zejména ostatním uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru apod. 

VII. Práva a povinnosti poskytovatele 

 1. Poskytovatel se zavazuje zřídit sjednanou službu dle smlouvy na základě splnění smluvených podmínek Objednavatelem. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.). 
 1. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz služby. 
 1. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu třetí stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby. 
 1. Poskytovatel je oprávněn omezit či úplně pozastavit poskytování služby Uživateli, v případě, že tím odvrátí vznik nebo zabrání trvání škody Poskytovateli nebo třetím stranám. (zejména omezování ostatních uživatelů při využívání sdílených vlastností a služeb, bezpečnostní rizika apod.). Poskytovatel až do doby sjednání nápravy Uživatelem neporušuje své povinnosti dle tohoto článku. 
 1. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečně vzniklou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývající ze smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše trojnásobku ceny služby sjednané za běžné období. 
 1. Poskytovatel má právo zrušit nebo přerušit poskytnutou službu Uživateli, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 dnů. V případě zrušení nebo přerušení služby z důvodu neuhrazení služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací s okamžitou platností po dni řádné doby splatnosti. 
 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, emailové adresy nebo jiného označení použitého Uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran. 
 1. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru. Poskytovatel je povinen včas informovat o plánovaných zásazích na webové prezentaci www.alwfirm.cz.

 2. Poskytovatel má právo požadovat od Objednavatele manipulační poplatek za zrušení vyřízené objednávky služby dle platného ceníku služeb. 
 1. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na webové prezentaci www.alwfirm.cz. 

VIII. Cena a platba za poskytovanou službu 

 1. Cena služby je stanovena smlouvou, případně speciální nabídkou jednotlivých variant služeb. 
 1. Pokud Poskytovatel služby nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, má Objednavatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek. Pokud Objednavatel učiní objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny popř. objednávkou tzv. "akce", a následně nesplní podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí Objednavatel za službu cenu základní dle ceníku v den učinění objednávky. 
 1. Uživatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě zaslaného daňového dokladu v elektronické podobě v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. elektronickou poštou na email zadaný Uživatelem při objednávce služby nebo uvedeným ve smlouvě na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele. 
 1. Uživatel hradí cenu služby na období uvedené ve smlouvě se splatností 7 dní počítáno od začátku tohoto období. 
 1. Prodlení úhrady ceny služby ve 2 po sobě navazujících obdobích nebo opakované porušování splatnosti faktur je považováno za zásadní porušení povinností Uživatele. 
 1. Poskytovatel má právo zrušit poskytování služby, pokud je Uživatel v prodlení s úhradou služby déle než 30 dnů. Povinnost uhradit cenu služby Uživatelem za období do doby zrušení služby tímto není dotčena. 
 1. Cena služeb poskytnutých nad rámec smlouvy se řídí Ceníkem servisních služeb Poskytovatele případně ceníkem příslušných služeb. 
 1. Jestliže v daném období dojde k nedodržení garantovaných parametrů služby (zejména dostupnosti služby) ze strany Poskytovatele vzniká Uživateli právo uplatnit nárok na snížení ceny služby za dané období ve výši stanovené smlouvou, nebo nabídkou Poskytovatele. Rozdíl mezi cenou sníženou a cenou smluvenou na dané období bude započten Uživateli v následujícím fakturačním období po uznání reklamačního nároku. 
 2. V případě prodlení Uživatele s plněním peněžitých závazků vůči Poskytovateli je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní úrok s prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 

 IX. Platnost smlouvy

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniká dnem, kdy je smlouva podepsána odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je účinná dnem zprovoznění služby potvrzeným podpisem zakázkového listu. Obě strany se mohou na základě schválení závazné objednávky Objednavatele Poskytovatelem do doby uzavření řádné smlouvy dohodnout na poskytnutí služby pro účely testovacího provozu služby. 
 1. Smlouva se uzavírá na dobu sjednanou smluvními stranami. Je-li Smlouva sjednána na dobu určitou prodlužuje se automaticky po uplynutí sjednané doby trvání na dobu neurčitou, pokud žádná ze smluvních stran nejpozději 30 dní před skončením této doby určité nedoručí druhé smluvní straně písemný projev vůle směřující k ukončení této Smlouvy. Není-li uvedeno jinak, uzavírá se smlouva na dobu neurčitou, minimálně však na dobu stanovenou smlouvou. 
 1. Smlouvu je možné ukončit písemnou výpovědí zaslanou druhé straně v listinné podobě nebo formou elektronické zprávy zaslané na kontaktní email, přičemž tento email bude Poskytovatelem potvrzen formou odpovědi na tento email. Výpovědní lhůta je stanovena na dva kalendářní měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 
 1. Smluvní vztah sjednaný na dobu určitou může být ze strany Uživatele předčasně ukončen výpovědí s tím, že výpovědní lhůta činí dva měsíce a počítá se počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Při ukončení Smlouvy uzavřené na dobu určitou výpovědí ze strany Uživatele, je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 80% paušální platby za období od ukončení Smlouvy do data, na které byla Smlouva sjednána. 
 1. V případě, že jedna strana poruší své povinnosti zásadním způsobem, může druhá strana podat výpověď smlouvy s měsíční výpovědní lhůtou. Zejména je to porušování platební morálky Uživatelem a porušování povinností Poskytovatele při poskytování služby. V případě porušování platební morálky Uživatelem je Poskytovatel oprávněn odstoupit i v případě Smlouvy sjednané na dobu určitou. V tomto případě je Uživatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 90% paušální platby za období od ukončení Smlouvy do data, na které byla Smlouva původně sjednána a dále byla-li Uživateli poskytnuta sleva ze zřizovacího poplatku, má Poskytovatel právo na zaplacení zbylé části z tohoto zřizovacího poplatku. 

 X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky mohou být v průběhu platnosti smlouvy Poskytovatelem upravovány. Změna podmínek je Uživateli sdělována prostřednictvím webových stránek Poskytovatele www.alwfirm.cz nejméně 1 měsíc před datem, kdy bude změna účinná. Pokud Uživatel během této doby podá výpověď služby z důvodu změny Podmínek v jeho neprospěch, platí po dobu výpovědní lhůty Podmínky původní. 
 1. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností. 
 1. Uživatel je povinen se seznamovat s aktuálním obsahem Podmínek a Ceníkem Poskytovatele, a to každých 30 dnů, v kterékoli provozovně Poskytovatele a nebo na www.alwfirm.cz. Není-li zde do 10 dnů ode dne změny obchodních podmínek úkonu Uživatele, pak platí, že Uživatel se změnou bez výhrad souhlasí. 
 1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou bodu 3. článku IV. . Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku smluvního vztahu. Porušením tohoto závazku není, poskytne-li kterákoli strana Smlouvy informace orgánům činným v trestním řízení. 
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Uživatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Uživatelem. 
 1. Svým podpisem Účastník potvrzuje, že je seznámen s těmito Podmínkami a že mu jsou všechna jejich ustanovení srozumitelná a že je považuje za dostatečně určitá a projevuje souhlas být vázán jejich ustanoveními. 
 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na www.alwfirm.cz a účinnosti dnem 01. 06. 2018.

Najdete nás:

 • Kostelecká 753, 250 85 Bašť
 • (420) 775 490 771
 • info@alwfirm.cz
 • www.alwfirm.cz

Please publish modules in offcanvas position.