VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HOSTINGOVÝCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ HOSTINGOVÝCH SLUŽEB

 

Poskytovatel:
ALW Firm s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 – Michle

IČ: 06586848

Spisová značka: C 284896 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen Poskytovatel)

 I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného k síti Internet pro provoz internetových aplikací a doménových jmen prostřednictvím hostingové služby poskytovatele.

II. Smluvní strany

 1. Poskytovatel: 
  ALW Firm s.r.o.
  Jaurisova 515/4
  140 00 Praha 4 – Michle
  IČ: 06586848
 1. Objednavatel/Uživatel/Účastník: každá fyzická osoba nebo subjekt, který provede objednávku hostingové služby prostřednictvím www prezentace, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.

(společně dále jen "Smluvní strany")

III. Výklad základních pojmů

 1. Hostingová služba - poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem doménových jmen prostřednictvím prostředků Poskytovatele. Obsah a předmět služeb je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na webových stránkách Poskytovatele, a to: www.alwfirm.cz.

 2. Uživatel (účastník) - Objednavatel hostingové služby, kterému byla hostingová služba Poskytovatelem řádně zřízena dle platných pravidel poskytování služby zveřejněných na webových stránkách Poskytovatele, a to: www.alwfirm.cz, nebo zřízena prozatímně za účelem otestování.

 3. Server - počítač trvale připojený k síti Internet, prostřednictvím jehož prostředků je poskytována hostingová služba.

 4. Pronájem kapacitních, výpočetních a programových prostředků serveru - sdílený pronájem hardwarových a softwarových prostředků serveru Uživateli služby za účelem zpracování požadavků využívaných aplikací. Možnosti využití prostředků serveru jedním Uživatelem v daném okamžiku je limitována zatížením prostředků serveru ostatními Uživateli.

 5. Provozování internetové aplikace - provoz aplikace (zejména www prezentací) prostřednictvím prostředků serveru ve prospěch Uživatele a třetích stran. Při provozu aplikací je Uživatelům umožněno využívat programových prostředků serveru poskytovaných v rámci hostingové služby. Doménové jméno a provoz doménového jména - doménové jméno je jmenný název poskytovaný správci doménových jmen určený pro identifikaci na internetu (dále jen doména). Provoz doménového jména je služba správy a údržby NS záznamů provozované domény.

IV. Předmět a všeobecná ustanovení

 1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování hostingové služby. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem schválení řádně učiněné objednávky Objednavatele Poskytovatelem a řídí se ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.

 2. Dnem řádného zřízení hostingové služby je den úhrady ceny služby Objednavatelem nebo nejpozději den podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Doba prozatímního zřízení služby za účelem otestování je, není-li uvedeno jinak, doba ode dne objednání služby do dne zřízení hostingové služby. Dnem prodloužení služby na další období je den úhrady ceny služby na další období Uživatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení služby nebo den prodloužení služby.

 3. Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednavatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Uživatelem. Uživatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů včetně R.č. případně č.OP pro účely zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci doménových jmen a dodavatelů služeb. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 4. Hostingová služba je poskytována k provozu konkrétního doménového jména. Objednavatel při objednání Hostingové služby také vždy poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu daného typu doménového jména (např. pro domény .cz - dle CZ NIC, domény .eu dle EURid a podobně.).

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Hostingovou službu objednává Objednavatel zásadně k provozu doménového jména. Doménové jméno si volí Objednavatel sám.

 2. Zřízením služby vzniká Uživateli právo užívat veškeré standardní služby (označené na webu www.alwfirm.cz jako běžné, součást programu apod.) nabízené Poskytovatelem k hostingové službě. Uživatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem.

 3. Uživatel se zavazuje hradit registrační poplatky za registraci a provoz DNS serverů své domény Poskytovateli, který následně provede úhradu poplatků příslušnému správci doménových jmen. Uživatel může po předchozím písemném upozornění Poskytovatele využít i možnosti přímé platby poplatků správci doménového jména (registrátorovi).

 4. Uživatel může využívat prostředků serveru, které mu byly poskytnuty na základě zřízení služby, neomezeně. Výše využití prostředků serveru jedním Uživatelem je ze strany Poskytovatele omezena pouze v případě provádění správy a systémových úloh serveru a při nadměrném zatížení serveru Uživatelem v případech, které by mohly zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při využívání služby. Objem přenášených dat mezi serverem a klientským počítačem není omezen.

 5. Uživatel má k dispozici prostředky serveru pro provoz vlastních internetových aplikací (zejména www prezentací). K přístupu na servery využívá Uživatel pouze služeb k tomu určených Poskytovatelem (FTP, phpMyAdmin, atd.).

 6. Uživatel zodpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů a programů, které umístí na server, a dále také zodpovídá za veškeré způsoby, kterými komunikuje s hostingovými servery. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití aplikace, skriptů či programů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků serveru např. umožnění třetím stranám spouštět libovolný php i jiný kód, libovolné SQL dotazy pod Uživateli přidělenou identitou a umožnění třetím stranám posílat ze serveru emaily bez uvedení původu emailu (www stránky/domény, ze které byl email odeslán).

 7. V případě, kdy Poskytovatel, na základě ústního nebo písemného upozornění, vyzve Uživatele k odstranění vad Uživatelem provozované aplikace, je Uživatel povinen odstranit tyto technické vady aplikace neprodleně, nejpozději však do 48 hodin. Jestliže Uživatel není schopný z důvodu objektivních překážek odstranit tyto vady do 48 hodin, je povinen odstranit aplikaci z provozu serveru, pokud tak neučiní, má Poskytovatel právo jednostranně pozastavit platnost služby pro Uživatele do odstranění vad. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou technickými vadami aplikace provozované Uživatelem třetím osobám i za škodu způsobenou Poskytovateli.

 8. Uživatel nesmí zřídit webové stránky, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých služeb poskytovaných Uživateli.

 9. Uživatel nesmí využívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, třetích stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při sdíleném využívání prostředků serveru. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu služby.

 10. Objednavatel je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

 11. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.

 12. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu služby emailem zaslaným na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 13. Uživatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá třetím stranám a zejména ostatním Uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména náhrada servisního zásahu Poskytovatele dle jeho aktuálního ceníku servisních prací při odstraňování závadného stavu, dále náhrada průměrného zisku, který by Poskytovatel získal po dobu přerušení nepřetržitého provozu služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Poskytovatele a ztrátou jiných Uživatelů, vyjádřeného cenou služby objednané Uživatelem atd.

VI. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz smluvené Hostingové služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

 2. Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz služby.

 3. Poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu třetí stranou či před zneužitím služby ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost služby.

 4. Registraci doménového jména provádí Poskytovatel na základě přijetí úhrady za doménové jméno dle podmínek a platného ceníku služeb Poskytovatele. Registraci a úhradu registračního poplatku registrátorovi domény provede Poskytovatel do 3 pracovních dnů ode dne přijetí úhrady od Objednavatele.

 5. Poskytovatel neodpovídá za registraci doménového jména jiným subjektem při registraci nového doménového jména v době mezi objednávkou služeb a úhradou za hostingové služby Objednavatelem.

 6. Pro registraci doménového jména používá Poskytovatel údaje poskytnuté Uživatelem při objednávce hostingové služby. Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Objednavatelem.

 7. Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Uživatel předplacenou službu nebo doménové jméno, a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Uživatelem. Poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména Uživatele v případě, kdy provádí Uživatel platbu registrátorovi přímo bez zprostředkování Poskytovatelem.

 8. Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu Uživateli, který je v prodlení s platbou za hostingovou službu déle než 30 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Uživatelem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací s okamžitou platností po dni řádné doby uhrazení.

 9. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, emailové adresy nebo jiného označení použitého Uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

 10. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé okolnostmi, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu, havárie, apod.), nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru. Poskytovatel je povinen včas informovat o plánovaných zásazích na webové prezentaci http://www.alwfirm.cz .

 11. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem aplikace Uživatele dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Uživatelů či Poskytovatele, a dále v případech porušení povinností Uživatele uvedených v bodech 6. - 9. a 11. čl.V.. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

 12. Poskytovatel má právo požadovat od Objednavatele manipulační poplatek za zrušení vyřízené objednávky služby dle platného ceníku služeb.

 13. Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na webové prezentaci http://www.alwfirm.cz.

VII. Cena a platba za poskytování hostingových služeb

 1. Cena služby je stanovena nabídkou Poskytovatele služby zveřejněnou na webové prezentaci http://www.alwfirm.cz, nebo nabídkou vytvořenou pro Objednavatele, platnou v den uskutečnění objednávky Objednavatelem.

 2. Pokud Poskytovatel služby nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, nebo na základě nabídky určené Objednateli, má Objednavatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek, nebo za podmínek této nabídky. Pokud Objednavatel učiní objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny popř. objednávkou tzv. "akce", a následně nesplní podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny, zaplatí Objednavatel za službu cenu základní dle ceníku v den učinění objednávky.

 3. Uživatel se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k zaplacení služby nebo zálohové faktury zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na email zadaný Uživatelem při objednávce služby na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.

 4. Uživatel hradí cenu služby ročně předem. Poskytovatel upozorní Uživatele s dostatečným předstihem na den uplynutí období, na které má Uživatel službu předplacenu, formou výzvy k zaplacení ceny služby nebo formou zálohové faktury na další období.

 5. Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny za objednané služby. Uživatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

 6. V případě nezaplacení poplatku podle bodu 3. - 4. čl.VII. je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění účastníka přerušit provoz jeho domény a služby, a to do té doby než dojde k zaplacení dlužných poplatků v plné výši. 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky mohou být v průběhu platnosti smlouvy Poskytovatelem upravovány. Změna podmínek je Uživateli sdělována prostřednictvím webových stránek Poskytovatele http://www.alwfirm.cz, nejméně 1 měsíc před datem, kdy bude změna účinná. Pokud Uživatel během této doby podá výpověď služby z důvodu změny Podmínek v jeho neprospěch, platí po dobu výpovědní lhůty Podmínky původní.

 2. Provoz služby se sjednává na dobu 12 měsíců. Provoz služby se automaticky prodlužuje pokud Uživatel nedoručí Poskytovateli písemnou žádost o zrušení poskytované služby nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí období, na které má uživatel službu zaplacenou.

 3. Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou, může být i elektronickou a musí být doručena druhé straně nejpozději do 14 dnů před dnem účinnosti výpovědi. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze podat výpověď služby s okamžitou platností.

 4. V případě, že dojde ke změně domény takovým způsobem, že doménu nebude možné provozovat dle původního ujednání (zejména změna DNS záznamu domény, technického kontaktu domény apod.), není Poskytovatel povinen nadále provozovat smluvené služby. Tato skutečnost je považována za výpověď provozu služby ze strany Uživatele bez udání důvodů.

 5. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Poskytovatele, má Uživatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období Uživateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu závažného porušení povinností Uživatele uvedených v článku V. těchto obchodních podmínek.

 6. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Objednavatele, nemá Objednavatel nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období. Objednavateli vzniká nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku služby za nevyužité období v případě porušení povinností Poskytovatele.

 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Objednavatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito všeobecnými podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pouze skutečnosti, které nejsou ošetřeny v těchto podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Objednavatelem.

 8. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvním vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou článku IV. bodu 4. a 5.. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle § 17 a následujících Obchodního zákoníku, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku smluvního vztahu. Porušením tohoto závazku není, poskytne-li kterákoli strana Smlouvy informace orgánům činným v trestním řízení (policie ČR apod.).

 9. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na http://www.alwfirm.cz a účinnosti dnem 01. 06. 2018

Najdete nás:

 • Kostelecká 753, 250 85 Bašť
 • (420) 775 490 771
 • info@alwfirm.cz
 • www.alwfirm.cz

Please publish modules in offcanvas position.